Jednání mezi zastupitelstvem obce Nová Ves a Okrašlovacím spolkem Nových Ouholic a okolí (OSNOO)

18.11.2013 00:00

Věc: Jednání mezi zastupitelstvem obce Nová Ves a Okrašlovacím spolkem Nových Ouholic a okolí (OSNOO)

Datum a místo: 18.11.2013 na OÚ

Přítomni:

Jana Uhrová - starostka Nové Vsi

Miroslav Červenka – místostarosta

další 3 členové zastupitelstva… jména?

Martin Exner – předseda OSNOO

Martin Cíla – místopředseda OSNOO

Eva Vosmíková – členka výboru OSNOO

Kamila Exnerová – kontrolní komise OSNOO

 

Projednané body:

i. Zastupitelstvo bylo informováno o založení spolku, jeho cílech a záměrech, nabídnuta spolupráce.

 

ii. OSNOO požadoval přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let, vyjádřil názor, že do některých částí obce se investuje podstatně více než do jiných. OSNOO požadoval informace o čerpání dotací. OÚ nesouhlasí, řeší projekty napříč všemi částmi obce a argumentuje nedostatkem času pouhých 2 zaměstnankyň OÚ na vypracování přehledu investic. OÚ žádá a získává dotace vypisované tuzemskými úřady, dotace z EU OÚ neuvažuje kvůli vysoké administrativní náročnosti.

 

iii. Provedení zpomalovacího zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.): V r. 2011 žádal OÚ o radar současně pro Novou Ves i pro Nové Ouholice, ale neuspěl. Projekt na instalaci semaforu na vjezdu do NO od Kralup je 3,5 roku hotový. S semaforem se počítá, OÚ bude žádat nyní o dotaci pro N.O., po získání dotace bude instalován.

 

iv. Kanalizace: Nyní bylo schváleno nové řešení kanalizace v celé obci. V současné době je projekt ve fázi studie, kdy se provádějí výpočty a posuzuje se vhodnost technologií (gravitační, tlakový systém). Až bude studie hotová, požádá OÚ o dotaci. Časový horizont realizace je v nedohlednu. Rozpočet na 4 části obce je cca 110 milionů Kč (tj více než 100 tis. na 1 obyvatele). OSNOO navrhuje zvážení rozdělit kanalizaci na menší celky – biologické ČOV vždy pro jeden nebo několik domů, cena domovní ČOV pro 6 osob je cca 80 tis. Kč.. V minulosti již p. Klemperer žádal o malou ČOV pro bytovky, ale neuspěl.

 

v. Protipovodňová opatření - termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku: Vzhledem k termínu dodání protipovodňových zábran 8 neděl od objednání bude cvičební zahrazení provedeno až v I. Q /2014.

 

vi. Oplotit dětské hřiště směrem k silnici: OÚ souhlasí, instalace plotu není problém.

 

vii. Jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná? Občané mají zájem se jich účastnit: Ano, každé zasedání zastupitelstva je veřejné podle Zákona o obcích §128/2000 Sb., §92-97. 7 dní předem visí na vývěsce OÚ program zasedání. Body do programu navrhují zastupitelé. Pokud chce občan navrhnout bod do programu, musí přes zastupitele . Občanům může (ale

nemusí) být uděleno slovo k projednávaným bodům. V případě velké účasti veřejnosti se zasedání přesouvá z jednací místnosti na sál.

 

viii. Opravit příjezdovou komunikaci na Hory - je nesjízdná!: Silnice byla právě provizorně opravena alespoň do sjízdné podoby, problém je kam vyvést dešťovou vodu a vodu z pramenů. Celková oprava komunikace je velmi nákladná a bude se realizovat v souvislosti s kanalizací. Do té doby bude OÚ tuto komunikaci pouze opravovat provizorně.

 

ix. Zajistit čištění příkopů podél hlavní silnice (dříve byl status cestáře, jmenovat a zveřejnit zodpovědného zaměstnance obce za určité úseky a činnosti, obecně zveřejnit jména a zodpovědnosti zaměstnanců obce na webu obce): OÚ nesouhlasí se zveřejněním jmen a kontaktů pracovníků z důvodu vyloučení neoprávněných požadavků veřejnosti a z důvodu jednotného vedení. Obec má 3 zaměstnance na trvalý pracovní poměr a v létě si najímá brigádníky, většinou studenty. Požadavky na údržbu obce je třeba směrovat telefonicky nebo emailem na OÚ, které podle možností vyhoví. Příkopy byly jsou čerstvě vyčištěné, zajistila obec, ale práce nebyly dokončeny dočista, u příkopů zůstaly vrstvy vybagrované zeminy navršené na podezdívky plotů a při dešti či ostřiku koly kamionů se splaví bahno zpět do příkopu. Na dně v některých úsecích chybí betonové dlaždice jako výztuha – OÚ nechá čisticí práce opravit a zeminu odvézt. OÚ žádá občany, aby pomohli a drobné čištění prováděli průběžně sami.

 

x. Prosadit přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní: OÚ bude žádat o přemístění transformátorů Nové Ouholice a Vepřek, v případě potřeby požádá OSNOO o pomoc.

 

xi. Postavit chodník mezi hospodou a bytovkami: Obec dává podněty SUS každý rok na opravy komunikací. Přes 7 lety slíbili generální opravu hlavní silnice 608, zatím k ní ale nedošlo. Je podána žádost o opravu včetně začlenění jednotlivých prvků – chodníky, oprava mostů – 2 roky se zpracovává dokumentace. Obec využívá vypsaných dotací z ministerstev atd. Ale nebrání se změně a připouští, že je možné věnovat se chodníkům v N.O. předem mimo tento plán. OSNOO upozorňuje na nebezpečnou situaci při chůzi chodců, zejména dětí po silnici 608.

 

xii. Oprava hlavní silnice, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců, u příkopu odstranit kupky asfaltu po opravě, oprava zábradlí u silnice v zatáčce: viz bod xi. Opraveny byly pouze úseky silnice zaplavené při povodni, ovšem bez ohledu na to, zda byly poškozené nebo ne – mnohde zbytečné investice, obec nebyla předem informována. Nebezpečná zatáčka v obci – opakovaně obec opravuje rozbité zábradlí. I zde by pomohl semafor, auta by vjížděla do zatáčky v přiměřené rychlosti. Obec požádá silničáře pro větší bezpečnost v tuto chvíli zatím o obnovu bílých čar podél celé hlavní komunikace č.608 a o úklid zbylého asfaltu.

 

xiii. Opravit příjezd k bytovkám: Zítra, tj. 19.11. se bude příjezd asfaltovat. Na prostranství se jedná o soukromý pozemek, ne obecní (násep po bývalé vinárně p. Matyáše zabraňuje odtoku vody).

 

xiv. Černé skládky bioodpadu (vedle cesty na Hory, vedle slepé silničky pod most D8, za podjezdem pod tratí): Slepou silničku pod most D8 obec uklízí. Na konec před most OÚ odváží suché listí a větve a pálí je a uklízí. Obec chtěla umístit na slepou uličku závoru, podala si žádost na Dopravní inspektorát, ale žádost byla zamítnuta, že by tam muselo být z důvodu bezpečnosti veřejné osvětlení. Dříve již obec objednala kontejnery na bioodpad, ale lidé tam házeli jiný nepatřičný odpad a obec musela za odvoz zaplatit vysokou částku jako za směsný odpad. Jako prevence nebylo účinné instalovat fotopast, byla ukradena a podle paní starostky fotografie nemohou být využity jako důkaz ani zveřejněny. Jako řešení osvěta mezi občany, možnost odvozu bioodpadu na kompostárnu za cenu dopravy, informace o kompostování. OSNOO pomůže při osvětě a úklidu.

 

xv. Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad – za kontejnery v křoví mj. eternitová střešní krytina – azbest (nebezpečný odpad): OSNOO vyhlásí brigádu na úklid odpadků z okolí kontejnerů a dětského hřiště, dále podél silnice za tratí a slepé silničky pod most D8 na některou sobotu před příchodem zimy a obec zajistí kontejner a odvoz odpadu.

 

xvi. Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice: OÚ podal cca. v r. 2008 prostřednictvím právníka žalobu na investora p. Maurera a v r. 2012 proběhlo soudní jednání, kde investor prohrál. Povolení k těžbě mu propadlo. I k obnovenému návrhu v r. 2013 zaujala obec nesouhlasné stanovisko. OSNOO napsal 18.11. jako reakci na jeho oznámení o pokračování správního řízení ve věci návrhu na stanovení dobývacího prostoru nesouhlasný dopis Obvodnímu báňskému úřadu pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského, kde zdůraznil nesouhlas se záborem a vykácením lesa, přítomnost chráněné fauny a flory a nebezpečí znečištění spodních vod. Místní šetření a veřejné projednání se konalo 19.11. v 10:00 hod v Uhách. OSNOO byl přizván paní starostkou, přítomná za OSNOO Kamila Exnerová.

 

xvii. Obnovit hřiště na volejbal, nohejbal, petangue: OSNOO prověří zájem mezi občany o jeho využití, podle toho realizace.

 

Zapsala: Kamila Exnerová