"Aktualizace: Rozhodnutní o stanovení dobývacího prostoru Nové Ouholice nenabylo právní moci, neboť byla včas podána odvolání účastníků řízení. Petici podepsalo již něco málo přes 300 lidí. A jedeme dáááál. Hezký den všem, Lucie Vopálenská"

6.3.2014

PETICE za zamítnutí návrhu na stanovení dobývacího prostoru Nové Ouholice
 (tzn. proti pískovně Na Horách)

 

Pokud chcete, aby nad Novými Ouholicemi nevznikla pískovna, aby nezmizelo 3,6 ha vzrostlého lesa a 32,4 ha pole, aby v okolí nejezdila další těžká technika, aby nebyla zvýšená prašnost a hlučnost, pokud nechcete riskovat znečištění pitné vody ve své studni, pokud chcete zachovat kousek přírody pro současné i příští generace - přijďte podepsat petici na Obecní úřad v Nové Vsi (pouze v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 11 a 13 – 17,30 hod.), na Městský úřad v Kralupech n. Vlt.( informační centrum), do restaurace U Sokola nebo do Bistra v Nové Vsi, kde všude je k nahlédnutí a k podpisu.

Celé znění petice naleznete také na: www.noveouholice.cz

Petici můžete podepsat nebo se jinak angažovat  za ochranu životního prostředí v okolí u nás:

Lenka Vopálenská, Nové Ouholice 42, e-mail: peticeNO@seznam.cz

Lucie Vopálenská, Na Velvarské silnici 29, Kralupy nad Vltavou

Kamila Exnerová, Nové Ouholice 30
(za Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí
, www.noveouholice.cz)

 

Petice ke stažení:

DP NO_petice.doc (79872)

text petice:

 

PETICE za zamítnutí návrhu na stanovení dobývacího prostoru Nové Ouholice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní vlastníci pozemků, občané všech částí obce Nová Ves, přilehlých obcí a všech ostatních, kterým není jedno, co se děje s přírodou kolem nás, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo Báňským úřadem zamítnuto stanovení dobývacího prostoru Nové Ouholice pro organizaci Václav Maurer, IČ: 46360646, se sídlem 1.Máje 36 277 06 Lužec nad Vltavou.

 

Nesouhlasíme s tím, že se předpokládá zábor lesní půdy, která je dle § 3 písm. B zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem a dle § 4 odst. 2 zákona je chráněna před poškozováním a ničením a že tento zábor lesní půdy a s ním likvidace lesního porostu jsou nepřijatelné, pokud vezmeme v úvahu velmi nízkou lesnatost okolí dotčeného území, tak tento kousek lesa má velký význam pro chráněnou faunu a floru, i pro rekreační využití obyvatel. Lesní porosty, které mají být založeny v rámci plánované lesnické rekultivace, začnou plnit svoji ekologicko-stabilizační funkci až za řadu let. Sousední lesní ekosystém, který nemá být záměrem dotčen, by byl negativně ovlivněn a z hlediska ochrany přírody zničen. Nezanedbatelné by bylo také ovlivnění krajinného rázu. Je nutné vzít v úvahu, že širší okolí dotčené lokality je již nadmíru zatěžováno negativními důsledky dopravy a průmyslu – silnice 608, dálnice D8, spojnice Velvary – Mělník, ropné úložiště Mero, solární elektrárna Vepřek, Synthos Kralupy, stožáry vysokého napětí. Odmítáme další zatížení této lokality negativními důsledky, které těžební činnost doprovázejí. Podle našeho názoru lze pokrýt potřebu písku a štěrku z jiných početných pískoven v okolí (např. Všestudy u Veltrus, Zlosyň, Hostín, Vraňany, plánovaná pískovna Dušníky – všechny jsou ve vzdálenosti 3-7km vzdušnou čarou).

 

Proto požadujeme před tímto záměrem preferovat:

 

  1. Ochranu jímacích zdrojů povrchové a podzemní vody, minerálních pramenů, hlavně pak ochranu studní, jež jsou pro některé rodiny v okolí jediným příp. hlavním zdrojem pitné vody.

Požadujeme informace, jakým způsobem tato ochrana bude probíhat.

  1. Ochranu v této lokalitě se vyskytujících chráněných druhů, živočichů a jejich biotopů dle vyhlášky MŽP Č. 395/1992 Sb.

  2. Ochranu ovzduší, zabránění prašnosti a hlučnosti, ochranu před vibracemi

  3. Zajištění statiky budov v okolí.

  4. Zachování úseku mezinárodní turistické cesty E10, která prochází Na Horách, a její upravení, aby získala vzhled, jaký si zaslouží a jaký má v jiných částech ČR.

  5. Zachování náhorní plošiny s kótou 224m

  6. Zachování zbývající přírody i podzemních nerostných zdrojů i pro příští generace.

 

 

Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednávány a brány v potaz.

 

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Lucie Vopálenská, Na Velvarské silnici 29, 27801 Kralupy nad Vltavou
Lenka Vopálenská, Nové Ouholice 42, 277 52, Nová Ves, e-mail: peticeNO@seznam.cz

Okrašlovací spolek pro Nové Ouholice a okolí o. s., Nové Ouholice 30, 277 52 Nová Ves v.z. Kamila Exnerová

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká PETICE za zamítnutí návrhu na stanovení dobývacího prostoru Nové Ouholice, za zamezení těžby písku a za zachování přírody Na Horách

 

Za petiční výbor:

Lucie Vopálenská, Na Velvarské silnici 29, 27801 Kralupy nad Vltavou

Lenka Vopálenská, Nové Ouholice 42, 277 52, Nová Ves, e-mail: peticeNO@seznam.cz

Okrašlovací spolek pro Nové Ouholice a okolí o. s., Nové Ouholice 30, 277 52 Nová Ves v.z. Kamila Exnerová

 

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.