Stanovy

Aktualizované stanovy spolku:

Stanovy_OSNOO_NOZ.docx (20384)

 

Rozhodnutí soudu:

Zapis soudu1.jpg (365277)

Zapis soudu2.jpg (269887)

Stanovy spolku

Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí“,

(dále jen „spolek“)

založeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Název spolku zní "Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí"

  2. Sídlem spolku je – Nové Ouholice 30, 277 52 Nová Ves

  3. Spolek působí v České republice se zaměřením na území Nových Ouholic a ostatních částí obce Nová Ves u Mělníka.

  4. Při svém založení nezřizuje spolek žádné organizační jednotky. Akt zřízení organizační jednotky, stanovení jejích kompetencí a působnosti je výhradní záležitostí členské schůze spolku.

 2. Cíle spolku

Cílem spolku je:

  1. ochrana přírody a krajiny,

  2. prosazovat a propagovat principy občanské společnosti,

  3. podporovat rozvoj zejména části obce Nové Ouholice a okolí,

  4. působit ke zkvalitnění života v obci, zejména v části Nové Ouholice,

  5. sdružovat občany se zájmem o dění v obci a o zlepšení kvality života v obci,

  6. pořádat vzdělávací, diskusní a společenské akce a vydávat publikace,

  7. podávat podněty, žádosti a petice zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím a jednotlivcům,

  8. organizovat dobrovolné okrašlovací akce, svépomocné a podpůrné aktivity,

  9. získávat finanční zdroje na výše uvedené aktivity.

 1. Členství

  1. Členem spolku se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami, je starší 16 let, podá písemnou žádost o členství a tato žádost je schválena výborem, poté členství vzniká k datu zaplacení členského příspěvku. U osob mladších 18 let je k členství třeba souhlas rodičů.

 

  1. Práva členů

- podílet se na všech formách činnosti spolku,

- být volen do všech orgánů spolku,

- být pravidelně informován o veškeré činnosti spolku,

- podávat návrhy, připomínky, stížnosti k činnosti spolku.

 

  1. Povinnosti členů:

- dodržovat stanovy spolku,

- alespoň jednou ročně se zúčastnit spolkové akce,

- řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly,

- platit členské příspěvky,

- dodržovat vnitřní předpisy.

 

  1. Čestné členství

- Výbor může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činnosti spolku nebo o rozvoj nebo propagaci obce.

- S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.

- Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze, ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku.

- Čestný člen má právo účastnit se všech akcí spolku a zasedání členských schůzí, včetně možnosti hlasovat. Čestní členové nemusejí hradit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

- Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů spolku.

 

  1. Zánik členství

- V případě neplnění povinností, neplacení členského příspěvku (krom výjimečných případů, kdy je člen výborem zproštěn povinnosti platit členský příspěvek) nebo zpronevěřením se cílům spolku, může být člen vyloučen. Vyloučení je odhlasováno všemi členy spolku na členské schůzi nadpolovičním počtem hlasů.

- Členství též zaniká vystoupením ze spolku na vlastní žádost a úmrtím člena.

 

4) Orgány

 1. V čele spolku stojí předseda a místopředseda spolku, kteří jsou statutárním zástupci spolku a za spolek jednají každý samostatně. Předsedu a místopředsedu spolku volí členská schůze.

 2. Činnost spolku řídí výbor. Výbor se skládá z předsedy a místopředsedy spolku a jednoho dalšího člena. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Výbor svolává a předsedá mu předseda spolku.

 3. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se koná minimálně jednou za rok. Členské schůze se s právem hlasovacím mohou účastnit všichni členové spolku. Členská schůze schvaluje výroční zprávu spolku. Členská schůze schvaluje stanovy spolku a jejich změny. Členskou schůzi svolává a řídí předseda spolku. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže získalo nadpoloviční počet hlasů od přítomných členů. Každý člen spolku má na členské schůzi jeden hlas. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který je archiválií spolku.

 4. Členové spolku mohou být osoby fyzické i právnické. Povinností členů je podporovat spolek v jeho činnosti, řádně platit členské příspěvky, zachovávat a plnit spolkové stanovy.

 5. Členové jsou:

1) zakládající, kteří složili minimálně částku Kč 1.000,-, jednorázově při založení spolku na období prvního roku a ta tvoří základní kapitál spolku. Na období dalších roků platí zakládající členové roční příspěvek nejméně 1.000,- Kč.

2) činní, na rok 2014 s ročním příspěvkem 400,- Kč.

3) přispívající, na rok 2014 s ročním příspěvkem 100,- Kč.

4) čestní, kteří si o spolku nebo jeho snahy získali vynikajících zásluh.

 1. Členství zakládajících členů je navždy nezpochybnitelné.

 2. Členem přestává být, kdo ze spolku vystoupil pro neplacení členských příspěvků déle než jeden rok, výborem byl prohlášen za vystoupilého, či kdo byl ze spolku vyloučen nebo kdo zemře.

 3. Funkční období všech orgánů trvá dva roky.

 4. Člen, který nezaplatil včas členské roční příspěvky, pozbývá hlasovací a volební právo a právo být volen do doby jejich řádného zaplacení.

 1. Členské příspěvky

  1. Výbor má právo navrhnout členské schůzi změnu výše a způsobu platby členských příspěvků. Pokud členská schůze schválí takový návrh nadpoloviční většinou přítomných hlasů, je platný.

  2. Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok do konce ledna daného roku.

  3. Člen, který vstoupí do spolku během kalendářního roku, platí členský příspěvek v plné výši za daný rok při vstupu do spolku.

 

5) Zásady hospodaření

 1. Spolek je nevýdělečným subjektem. Zdroji jeho finančních prostředků jsou členské příspěvky, granty, dotace, dary, neveřejné sbírky mezi členy spolku za účelem získání prostředků k plnění úkolů spolku a výnosy z vedlejší činnosti spolku, vykonávané v souladu s těmito stanovami.

 2. Veškeré finanční toky jsou řádně evidovány a má je na starost člen s funkcí pokladník. Užití finančních prostředků je možné pouze k naplnění činnosti spolku včetně nezbytné úhrady nákladů vynaložených na činnost. Tuto kompletní a aktuální evidenci vede pokladník, který je povinen na každé schůzi umožnit ostatním členům spolku nahlédnout do údajů a dokladů vedených v evidenci.

 3. Majetek, nabytý za doby trvání spolku je až do ukončení činnosti a likvidace majetkem spolku, nerozhodne-li členská schůze o tom majetku jinak.

 4. Za vypracování roční účetní závěrky odpovídá předseda nebo jím pověřený člen spolku a schvaluje ji členská schůze.

 5. Členové neodpovídají svým majetkem za závazky spolku vůči třetím osobám.

6) Trvání spolku a úprava majetkových poměrů

Spolek je právnickou osobou, která vzniká dnem registrace příslušným státním orgánem. Spolek je založen na dobu neurčitou. Na trvání spolku nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Počet členů spolku není nijak omezen, avšak musí být nejméně tři.

7) Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. v případě menšího počtu členů než tři,

 2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským spolkem. O tomto rozpuštění nebo sloučení může rozhodnout pouze členská schůze 2/3 většinou hlasů všech členů,

 3. pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Zánik spolku musí být oznámen rejstříkovému soudu.

Při likvidaci spolku bude likvidační zůstatek spolku rozdělen rovným dílem všem registrovaným spolkům se sídlem na území obce Nová Ves. Pokud nebude žádný takový spolek, likvidační zůstatek bude předán obci Nová Ves k použití v části Nové Ouholice.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Výklad stanov ve sporných případech rozhoduje členská schůze hlasováním pro každý jednotlivý případ. Rovněž tak rozhoduje hlasováním o vnitřních záležitostech spolku, které nelze řešit podle žádného ustanovení těchto stanov. Přitom vychází ze zásad, na kterých stanovy spočívají.

 2. Do ustavení řádných orgánů řídí činnost spolku přípravný výbor.