Stanovisko Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí, o.s. (OSNOO) k zajištění protipovodňových opatření v Nových Ouholicích, části obce Nová Ves při povodni v červnu 2013

12.12.2013 17:03

Stanovisko-k-povodni.docx (34830)

 

Obecnímu úřadu obce Nová Ves

Nová Ves 154
277 52 Nová Ves

 

Stanovisko Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí, o.s. (OSNOO) k zajištění protipovodňových opatření v Nových Ouholicích, části obce Nová Ves při povodni v červnu 2013

Za výbor Okrašlovacího  spolku Nových Ouholic a okolí o.s. Martin Exner, Martin Cíla a Eva Vosmíková,  10.12.2013

Úvod

Problematika protipovodňové ochrany je v Nových Ouholicích stále živá a členové spolku vyjadřují na schůzích množství dotazů a komentářů, zejména po uveřejnění „Zprávy o povodni“ na webu obce a po uveřejnění článku „Červnové povodně – shrnutí“ pana místostarosty Červenky v Obecním zpravodaji.

Stejně jako v roce 2002 se i v roce 2013 voda dostala za těleso železničního koridoru podjezdem a propustkem pod dráhou a došlo k zaplavení 7 domů v Nových Ouholicích, několika domů v katastru Staré Ouholice za komunikací 608 a samotné komunikace 608 a tím došlo k nemalým škodám na majetku. Podle našeho názoru bylo možné těmto škodám zabránit a při přípravě protipovodňových opatření před a během povodně došlo k chybám, ze kterých je třeba se poučit a napříště se jich vyvarovat. Jako přímí účastníci, postižení povodní 2013 bychom chtěli na tyto chyby poukázat, vzhledem k tomu, že se o nich ani Zpráva o povodni ani článek pana místostarosty nezmiňuje.

ZPRÁVA O POVODNI 06/2013 - OBEC NOVÁ VES z 11.9. 2013 zpracovaná firmou VHS PROJEKT – Ing. Martin Jakoubek, Kralupy nad Vltavou, uvádí v bodě 8 Celkové zhodnocení: „Přijatá opatření proti vzniku povodňových škod v obci Nová Ves byla v rámci jejích finančních a materiálních prostředků dostatečná.“

 

S tímto závěrem ale nemůžeme souhlasit, vzhledem k faktům, uvedeným níže.

 

 

Povodňový plán

V březnu 2013 byl obcí vydán aktualizovaný Povodňový plán obce Nová Ves, vypracovaný Ing. Janem Papežem, fa KOORDINACE, Otovice, červenec 2012 - březen 2013.

Podle telefonátu, který měl p. Exner s Ing. Papežem, Ing. Papež byl pověřen pouze aktualizací starého povodňového plánu o zkušenosti z povodně 2002 a že vycházel z jemu předloženého starého povodňového plánu. Údajně aktualizovaný povodňový plán který vypracoval, byl pouze návrhem, který měl být ze strany obce připomínkován a Ing. Papež prý žádné připomínky neobdržel. Obec zřejmě schválila tento povodňový plán pouze formálně a bez prostudování a připomínek, jak vyplývá z následujícího.

Tento povodňový plán z března 2013 obsahuje ve své Organizační části následující chyby a omyly:

 1. „Bod 5.5.3. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – MVK1 – Nové Ouholice – viadukt: Místní část Nové Ouholice je nejméně ohroženou částí obce Nová Ves, od Vltavy je oddělena polem a železničním náspem, viadukt před obcí je opatřen drážkami pro zasunutí hrazení. Dřevěné fošny používané k tomuto účelu jsou uloženy na obecním úřadě v Nové Vsi.“

Poznámka OSNOO: Nové Ouholice jsou ohroženy silně, je zaplaveno nejméně 7 domů, v 2002 jeden dům spadnul. Dřevěné fošny zřejmě na úřadě uloženy nejsou, jinak by byly použity.

 

 1. Bod 6.5 Vyrozumění o vzniku povodňové situace

Po získání informace o předpokladu vzniku povodňové situace je nutné vyrozumět tyto osoby: instituce a občané v Nové Vsi - II.stupeň -telefonicky, SMS, III. stupeň stav ohrožení - + siréna, místní rozhlas, pojízdné prostředky (např. SDH).

Poznámka OSNOO: Nové Ouholice telefonicky ani SMS ani pojízdnými prostředky informovány nebyly, místní rozhlas podle mých informací není v obci zaveden.

 

 1. Bod 6.7.3. Hlásná povodňová služba

OÚ Nová Ves organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu, zejména varuje občany obce místním rozhlasem, zvukovými signály…

Poznámka OSNOO: Místní rozhlas není v Nových Ouhoicích zaveden, zvukové signály nebyly použity, je otázkou, zda jsou k dispozici.

 

 1. Bod 13.1 Seznam dostupné techniky – Obecní úřad- mobilní zábrany pod podjezd ČD – Nové Ouholice

Poznámka OSNOO: Mobilní zábrany - dřevěné fošny zřejmě na úřadě uloženy nejsou, jinak by mohly být použity podle povodňového plánu.

 

 1. 14.4.1. Ohrožené komunikace na územní obce Nová Ves

Přístupové a evakuační cesty v obci Nové Ouholice nejsou velkou vodou ohroženy s výjimkou několika místních komunikací směrem na Staré Ouholice.

Poznámka OSNOO: V roce 2002 i 2013 byla zaplavena hlavní silnice 608.

 

Otázky k průběhu povodně 2013

Komentář k článku „Červnové povodně – shrnutí“ pana Miroslava Červenky, místostarosty obce v Novoveském zpravodaji č.11/2013. Pan místostarosta ve svém výše uvedeném článku uvádí: že "Povodí Vltavy a ČHMÚ v žádném případě nepřipouští jakékoliv pochybení a nejvyšší instituce ... se také nehrnou k odpovědnosti za stav našeho vodohospodářství." A co naše obec, připouští pochybení?

Velmi vítáme informaci o aktivitě obce směrem ke státním institucím po letošní povodni, vítáme informace o aktivitách a úspěších při projektu protipovodňových opatření, ale stejně jako pan místostarosta ve svém článku uvádí, že nedostal odpovědi na své otázky, my jsme také nedostali od OÚ odpovědi na naše otázky, které si klademe a je jich víc než dost:

 

 1. Proč se povodňový plán aktualizoval až v roce 2013 a ne ihned po povodni 2002?
 2. Proč nebyl a dosud není aktuální povodňový plán zveřejněn na webu obce a nebyli s ním seznámeni majitelé ohrožených nemovitostí? (Tím by se také okamžitě přišlo na zřejmé chyby, které neodhalila obec.)
 3. Proč obec nepostupovala při povodni 2013 podle 3 měsíce starého povodňového plánu? Jak jsou toto rozhodnutí a důvod nepostupovat podle povodňového plánu (nezahradit podjezd v Nových Ouholicích) zaznamenány v povodňové knize?
 4. Jak je možné, že povodňový plán obsahuje zjevné nesmysly – „Nové Ouholice - obec leží prakticky celá za železniční tratí Kralupy – Roudnice nad Labem a není ohrožena ze strany Vltavy velkou vodou.“ nebo „Stav vody při povodni 2002. Nové Ouholice jsou nejméně ohroženou místní částí, voda dosáhla jen k prvnímu domu za viaduktem.“?
 5. Proč byli majitelé ohrožených nemovitostí v březnu 2013 vyzváni obecním úřadem k zaslání čísel mobilních telefonů, na která budou při povodni informováni, ale při povodni 2013 jim nebyla zaslána jediná sms, ačkoliv telefonní čísla většiny z nich jsou v povodňovém plánu uvedena? Občané, kteří byli doma byli osobně jednou informováni o blížící se povodni členem povodňové komise, ale kdo doma nebyl, měl smůlu.
 6. Proč nebyl ani v 2002 ani v 2013 zahrazen podjezd a propustek v Nových Ouholicích, jak je uvedeno v povodňovém plánu? Podle pamětníků se dřevěnými břevny zahrazovalo v minulosti bez problémů, uprostřed trámů pak na místě tesař v minulosti vyrobil podpěru – kozu.
 7. Proč bylo obecním úřadem obyvatelům Nových Ouholic tvrzeno, že nebylo zahrazeno proto, že to „zakázaly dráhy“, ale žádný dokument (dopis, stanovisko, zápis z jednání) o tom nebyl předložen a naopak po předložení projektu byl souhlas SŽDC ihned (se splnitelnými podmínkami) získán? Pokud to bylo zakázáno, tak proč  bylo zahrazení uvedeno v povodňovém plánu?
 8. V článku 6.8.3. Finanční zabezpečení se praví:

„Obec hradí majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, opatření nebo příkazů, které v zájmu ochrany před povodněmi uložila. Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí obce hradí obec.“ Ve stejném smyslu je § 87 Vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Jak hodlá obec tuto újmu, vzniklou nedodržením povodňového plánu postiženým majitelům nemovitostí uhradit?

 

 

Závěr:

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že povodeň 2013 zastihla naší obec nepřipravenou, nepoučenou z roku 2002, nedodržením povodňového plánu vznikly rozsáhlé škody a povodeň v Nových Ouholicích zvládnuta tedy nebyla.

Kromě odpovědí na výše uvedené otázky žádáme o neprodlenou aktualizaci povodňového plánu a zaslání jeho návrhu k připomínkám občanů před jeho schválením a po jeho schválení jeho zveřejnění na webu obce. Současně žádáme o průběžném informování o přípravě protipovodňových opatření

 

Zákonný rámec

Pro vyjasnění uvádíme dále zákonný rámec ohledně povodňových plánů.

Povinnosti obce ohledně povodní jsou mimo jiné stanoveny Vodním zákonem č. 254/2001 Sb. takto:

(Citace z Vodního zákona č. 254/2001 Sb.)

§ 71 Povodňové plány

(1) Povodňovými plány se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

 (6) U povodňových plánů územních celků (odstavec 3) zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují. Ostatní povodňové plány (odstavec 4) zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

(7) Věcnou a grafickou část povodňového plánu územních celků a jeho změny zpracovatelé předkládají nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně. U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán obce. Jde-li o stavbu přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje soulad nadřízený povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje. Potvrzením souladu se stává věcná a grafická část povodňového plánu závaznou. Organizační část povodňového plánu zpracovatelé průběžně upravují a poskytují dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi k využití, pokud jim není přístupná na portálu veřejné správy v elektronické podobě.

§ 76 Dokumentace a vyhodnocení povodní

(1) Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.

(2) Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

(3) Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav.

(4) Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

§ 77 Povodňové orgány

(1) Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

(2) V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány

a) orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,

b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,

c) krajské úřady,

d) Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.34)

(3) Po dobu povodně jsou povodňovými orgány

a) povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,

b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,

c) povodňové komise krajů,

d) Ústřední povodňová komise.

(4) Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.

(5) Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

(6) Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

(7) Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

(8) Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

(9) Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona,34) přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

§ 78 Povodňové orgány obcí

(1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

(2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

(3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,

b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,

c) provádějí povodňové prohlídky,

d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,

k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,

m) vedou záznamy v povodňové knize.

§ 86 Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

 (1) Jednotlivé obce mohou činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opatření přispět. Obce mohou požádat vlastníky majetku, který je těmito opatřeními chráněn, o příspěvek na jejich výstavbu.

(2) Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi.

(3) Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto vodních dílech.

(4) Náklady na záchranné práce, kromě nákladů podle odstavce 2, hradí obce, kraje a stát v souladu s působnostmi v systému povodňové ochrany podle zvláštního právního předpisu.36)

§ 87

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně

a) povodňovou komisí obce hradí obec,

b) povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s rozšířenou působností,

c) povodňovou komisí kraje hradí kraj,

d) Ústřední povodňovou komisí hradí Ministerstvo životního prostředí.