Zápis ze schůze „Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí o.s.“ (OSNOO) dne 31.10.2013

13.11.2013 11:25

Body jednání:

1) Přihlášení členů, platba členských příspěvků. Zatím přihlášeno 19 členů, přihlášení avizovali 4 další.

2) Volba orgánů sdružení:

- Výboru sdružení: předseda – Martin Exner, místopředseda – Martin Cíla a člen výboru – Eva Vosmíková, - 2 členů kontrolní komise – Lenka Jedličková a Kamila Exnerová - pokladníka – Eva Vosmíková

Všichni zvoleni jednomyslně.

3) Odhlasováno jednomyslně, že nyní je platba členských příspěvků v roční výši už za rok 2014 a zbytek roku 2013.

4) Schůze se budou konat pravidelně 1x měsíčně, vždy první pracovní úterý v měsíci v 19:00 hod v restauraci Na posedu, příští schůze 3.12.2013.

5) Návrh dalších kroků:

a) Výbor požádá o jednání s paní starostkou s cílem projednat následující:

i) informovat o založení sdružení, požádat o info na webu obce

ii) vyžádat si přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let, informace o čerpání dotací

iii) projednat protipovodňová opatření, vytvořit tým „Ouholických bobrů“ na stavbu zahrazení, termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku,

iv) projednat body v gesci obce navrhované na schůzi OSNOO ke zlepšení v obci

v) Zjistit, zda zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Občané mají zájem se jich účastnit.

vi) opravit příjezdovou komunikaci na Hory - je nesjízdná! – čekat na kanalizaci do kdy?

vii) zajistit čištění příkopů podél hlavní silnice (dříve byl status cestáře, jmenovat a zveřejnit zodpovědného zaměstnance obce za určité úseky a činnosti)

viii) prosadit přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

ix) projednat provedení zpomalovacího zařízení na vjezdu do obce („ostrůvky“ nebo semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

x) postavit chodník mezi hospodou a bytovkami

xi) oprava hlavní silnice, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců, u příkopu odstranit kupky asfaltu po opravě

xii) oprava a nátěr zábradlí u silnice v zatáčce

xiii) obnovit hřiště na volejbal, petangue

xiv) oplotit dětské hřiště směrem k silnici

xv) opravit příjezd k bytovkám (na soukromém pozemku!?)

b) Webové stránky – registrace domény, webhosting, příprava obsahu – M. Exner

6) Návrhy aktivit sdružení (diskuse – návrhy z pléna, co zařídit a co sami udělat) a hlasování o jejich zařazení do činnosti sdružení

i) provést označení hladin povodní na podjezdu

ii) opravit zastávku ČD, instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

iii) instalovat lavičku na výhledu

iv) realizovat promítání z cest, přednášky, atd. ke stmelení místních lidí

v) nástěnka o činnosti OSNOO

vi) Obnova návsi – úklid, vyznačení parkoviště čarami, zeleň, květiny, lavičky, úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad

vii) Kontejnery na tříděný odpad, vyhazovat pouze čistý tříděný odpad, nikoliv keramiku, kachlíčky, elektroniku

viii) Bioodpad – černé skládky

7) „Domácí úkol“ – další případné náměty na činnost od členů a připomínky k výše uvedeným bodům, inspirace na webech jiných Okrašlovacích spolků.

8) Příští schůze 3.12.2013 v 19:00 hod.

 

Zapsala 31.10.2013 Kamila Exnerová