ZÁZNAM Z VÝROČNÍ SCHŮZE

01.04.2014 19:00

 ZÁZNAM Z VÝROČNÍ SCHŮZE

Datum: 1.4.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: N. Klicnarová, M. Pechová, K. Skalická, E. Vosmíková, J. Vosmík, K. Vosmík, J. Skalický, B. Hlaváček, Z. Těšitelová, L. Jedličková, H. Kryštůfková, M. Kryštůfek, D. Resslerová, M. Cíla, K. Exnerová, M. Exner.

 

Výroční schůze proběhla na základě kontroly hospodaření spolku a schválení stanov upravených podle nového Občanského zákoníku.

Na schůzi se slavila výročí 2 členů – K. Skalické a M. Pechové, které zajistily pohoštění. Oslavencům blahopřejeme a děkujeme za dobré pohoštění.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Sledovat protipovodňová opatření, termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku

M. Exner

SPLNĚNO cvičné zahrazení podjezdu a propustku – děkujeme pracovníkům – M. Kryštůfek, K. a J. Vosmíkovi, M. Jedlička a M. Exner.

 Je zadáno vypracování OSNOO požaduje nevyhovující povodňový plán aktualizovat a dát na web obce. OÚ přislíbil, VHS Projekt zpracovává povodňový plán a projekt na hliníkové zábrany.

Úklidová akce:

Odpadky podél silnice 608 směrem k Nelahozevsi.

Martin Cíla

SPLNĚNO, poděkování účastníkům.

Instalovat lavičku na výhledu

M. Exner

SPLNĚNO. Majitel parcely 456 pan Pavel Verner podepsal smlouvu, že souhlasí s instalací lavičky. Byla zakoupena a instalována betonová lavička s plastovými prkny, cena 4731,- Kč z členských příspěvků.

Nástěnka o činnosti OSNOO

K. Exnerová

SPLNĚNO - Pan Cíla zajistil zdarma pro spolek vitrínu, za což mu velmi děkujeme. Vitrína instalována na plotě u Vosmíkových a průběžně aktualizována. Doporučujeme členům sledovat.

Změny stanov podle nového občanského zákoníku

M. Exner

SPLNĚNO - M. Exner provedl požadované změny stanov, bylo projednáno a odhlasováno jednomyslně 16 hlasy. Stanovy budou zaslány k registraci na rejstříkový soud.

Registrace na Finančním úřadu

M. Cíla

SPLNĚNO - M. Cíla podal registraci spolku na FÚ.

Revize činnosti spolku

K. Exnerová, L. Jedličková, E. Vosmíková

SPLNĚNO - Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření spolku a podala zprávu.

Příjmy z členských příspěvků 9.100,-Kč

Vydáno 5.528,-Kč

Zůstatek 3.572,-Kč

Ukliďme Česko - CELOSTÁTNÍ úklidová akce

M. Exner

www.uklidmecesko.cz –17.5.2014 bude brigáda na úklid okolí Nových Ouholic. Dodat návrhy na konkrétní aktivity.

Zamést parkoviště, kytičky na náves, zatřít graffiti na zastávce a na podjezdu, úklid skládky vedle cesty na hory, úklid skládky v křoví u silnice 608, úklid podél trati, vyčištění studánky…

Povodeň 2013

M. Exner

Napsána stížnost na vyřízení dotazů, nová odpověď OÚ je opět neuspokojivá, OÚ stížnost zamítl. Bude řešeno dále.

Zjistit rozpočet obce na r.2013 a plán rozpočtu na 2014

B. Hlaváček

P. Hlaváček zkusí vyžádat na OÚ vyúčtování za 2013, pokud se nezdaří, bude vyžádáno písemně. Zatím bylo zjištěno dotazem, že nájem z pozemku solární elektrárny Vepřek činí 2 miliony Kč ročně + inflace.

Možnost veškeré platby (voda, popelnice atd.) poukazovat na účet obce bankovním převodem.

M. Exner

Přislíbeno starostkou, že OÚ ve výzvě k platbě uvede možnost platit bankovním převodem, ale při poslední platbě za vodu to byl opět problém.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

Slíbeno OÚ. OSNOO navrhuje zasadit živý plot. OÚ posekal některé stávající keře a stromy, údajně nemocné. OÚ nové keře zaplatí (stejný druh jako je před úřadem), OSNOO pomůže se sázením.

N. Klicnarová zavolala pí. starostce:

- Na plot na hřišti je ještě brzo, máme prý počkat. Znovu napsat mail nebo projednat – požádat o termín realizace.

Systém odvodnění, příkopy.

E. Vosmíková

Částečně vyčištěné příkopy. Paní Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím stále bez odpovědi, poslána stížnost.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční.

Kdo má na starosti stavební odbor OÚ-místostarosta? Projednat s OÚ.

Údržba pozemků Státního pozemkového úřadu (příjezd a rybníček u řadovek, a některé okolní pozemky).

M. Exner

OSNOO napsal dopis Státnímu pozemkovému úřadu s výzvou, aby se staral o své pozemky. SPÚ telefonicky informoval o záměru pozemek prodat, slíbil, že bude pozemek sekat, ale nechce řešit rybníček.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Požádáno o dotaci na instalaci semaforu, projekt zpracován. Dotace nebyla vypsána, bude instalován informační radar s rychlostí.

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Projednat s OÚ bílé čáry.

Černé skládky (na dětském hřišti, vedle cesty na Hory, za podjezdem, vedle slepé silničky pod most D8), u plotu vepřeckého hřbitova

 

Zejména dětské hřiště, ale ani jiné cizí pozemky nejsou skládka pro cokoliv, včetně listí a větví. Členové OSNOO požádáni o osvětu mezi sousedy.

Skládka na dětském hřišti nahlášena na www.zmapujto.cz a projednána s OÚ, který byl vyzván k aktivnímu postupu.

OÚ nesouhlasí, občané by odkládali i směsný odpad. Bioodpad se řeší s novou společností SITA, která zajišťuje svoz odpadu z obce, projednává se, zda poskytnou kontejner nebo nádoby na bioodpad. OSNOO navrhuje zpracovat manuál pro ukládání odpadu občany, je ochotno se na jeho zpracování podílet.

Majitel pozemku za zvoničkou požádán o likvidaci černé skládky pneumatik – bez odpovědi. Proto předán dopis OÚ a dalším orgánům, aby jednaly a skládku zlikvidovaly. OÚ napsal výzvu majiteli parcely. Projednat s OÚ.

Odpad u plotu hřbitova – poslán email s fotografiemi na OÚ s žádostí o likvidaci a o řešení odvozu odpadu ze hřbitova, zatím bez odpovědi. Nahlášeno na www.zmapujto.cz,  projednat s OÚ.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

Vzhledem k odvolání 3 subjektů (obec Nová Ves, firma Kámen Zbraslav a pan Vopálenský) není stanovení dobývacího prostoru pravomocné.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

OSNOO mění stanovy – přidal do aktivit „ochranu přírody a krajiny“, pak požádá, aby byl účastníkem řízení.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

M. Exner

Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky. Vysekat jako na Vepřku, kontakty na kameníky – na hřbitově.

Opravit zastávku ČD (graffiti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

Zastávka částečně opravena (nové cedule). Řešit na jaře.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

17.4. ve 20:00 h v sále OÚ: Na kole Istanbul-Nové Ouholice. Projektor nabídla zajistit M. Vopálenská. Plátno se zapůjčí. Vstupné dobrovolné – dar na činnost spolku. Pokladnu zajistí pí. Vosmíková.

Studánka

O. Vopálenský

Vyčistit studánku nad N.O. – v květnu. Vhodné domluvit s vlastníkem pozemku.

Veřejná schůze OÚ Nová Ves 14.4. v 17,00

 

Zúčastní se někteří dobrovolníci z OSNOO, za výbor E. Vosmíková…

M. Exner pošle body jednání Jedličkům, aby je zastupitel K. Jedlička zařadil na program schůze OÚ

Závěrem proběhla volná diskuse o minulé i budoucí koncepci činnosti.

Příští schůze se koná 6.5.2014 v 19,00 ve volební místnosti.

Zapsala: Kamila Exnerová