ZÁZNAM ZE SCHŮZE

03.12.2013 19:00

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 3.12.2013

Přítomni: N. Klicnarová, E. Vosmíková, K. Vosmík, L. Vebr, J. Skalický, M. Kryštůfek, H. Kryštůfková, L. Jedličková, M. Pechová, K. Skalická, M. Vopálenská, Z. Těšitelová, V. Šlouf, M. Cíla, K. Exnerová, M. Exner

 

Projednané body:

 1. Poděkování předsedy všem účastníkům sobotní úspěšné brigády. Bylo uklizeno okolí silnice 608, okolí dětského hřiště, okolí silnice ke křížku a pod most D8, farská zahrada, schody v farské zahradě.

 

 1. M. Exner sepsal na základě námětů od občanů Stanovisko OSNOO k povodni.

                    Propustek pod tratí – zabetonovat napevno?

                    Bylo odhlasováno, aby Stanovisko k povodni bylo odesláno na OÚ s žádostí o vysvětlení.

 

 1. Vznést na OÚ požadavek, aby v dopisech-fakturách od OÚ byly vždy uvedeny číslo účtu a identifikace platby, bylo možno veškeré platby (voda, popelnice atd.) poukazovat na účet obce, aby občané nemuseli kvůli všem platbám docházet na obec v úřední době osobně a platit v hotovosti.

 

 1. Zaslán dotaz OÚ, zda je možno pořádat schůze ve zdravotním středisku.

 

 1. Vznést na OÚ dotaz, jaké částky dostává obec z fotovoltaické elektrárny. Např. obec Uhy dostává poplatky z pískovny a vybudovala z těchto příspěvků nové chodníky.

 

 1. Byly prodiskutovány následující aktivity:

 

Projekt

Důležitost 1 až 5  (1 důležité - 5 nedůležité)

Vedoucí projektu

Řešení

Vyžádat si od OÚ přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let, informace o čerpání dotací

 

M. Exner

OÚ odmítl z důvodu časové zaneprázdněnosti, necháme na později.

Sledovat protipovodňová opatření, termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku

 

M. Exner

Zkušební zahrazení odloženo na 1.Q/2014

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

 

Slíbeno OÚ. OSNOO navrhuje zasadit živý plot.

Zjistit, zda zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Občané mají zájem se jich účastnit.

splněno 

M. Exner

Zasedání jsou veřejná dle zákona o obcích 128/2000 Sb.

Opravit příjezdovou komunikaci na Hory

splněno 

 

Částečně opraveno

Zajistit čištění příkopů podél hlavní silnice

 

 

Částečně vyčištěno. Paní Vosmíková pošle na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

 

OÚ požádá.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

 

Požádáno o dotaci na instalaci semaforu, projekt zpracován. Petice?

Postavit chodník mezi hospodou a bytovkami

 

 

Plánován až v budoucnu. Možno urychlit dotací?

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců, u příkopu odstranit kupky asfaltu po opravě

 

 

OÚ požádá silničáře.

Oprava a nátěr zábradlí u silnice v zatáčce a před hospodou

 

 

Zábradlí často poškozeno vozidly, nebezpečná práce při opravě a nátěru.

Obnovit hřiště na volejbal, petangue

 

 

OSNOO prověří zájem o využití. Odkládá se na jaro.

Opravit příjezd k bytovkám (na soukromém pozemku!?), oprava odvodnění

 

 

Proběhla částečná oprava. Paní Vosmíková prověří majitele pozemku.

Černé skládky bioodpadu (vedle cesty na Hory, za podjezdem, vedle slepé silničky pod most D8)

 

 

Osvěta. Toto není hlavní problém. O popelnice na bioodpad není zájem, kompostovat nebo nechat odvézt do kompostárny. Prověřit, zda občané by mohli dávat bioodpad na konec silničky u mostu D8, kde likviduje bioodpad OÚ.

Vyčištění okolí slepé silničky pod most D8, zajistí obec odvoz odpadu?

splněno 

 

Brigáda OSNOO, obec zajistila kontejner. Vize do budoucna – vybudovat stezku/cyklostezku na Vepřek, parkovou úpravu.

Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad – za kontejnery v křoví mj. eternitová střešní krytina – azbest (nebezpečný odpad) vyhazovat pouze čistý tříděný odpad, nikoliv keramiku, kachlíčky, elektroniku

 splněno

 

Brigáda OSNOO, obec zajistila kontejner. Osvěta.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

 

Zaslán nesouhlasý dopis OSNOO. Účast OSNOO na jednání v Uhách. Petice pí. Vopálenské, OSNOO schválen v petičním výboru, odhlasována plná moc pro zastupování spolku Kamilou Exnerovou ohledně dobývacího prostoru.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

 

 

Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky.

Opravit zastávku ČD (graffitti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

 

Zjistit účast ČD na opravě zastávky. Pokud ne, tak sami. Řešit na jaře. 

Instalovat lavičku na výhledu

 

 

Nutno domluvit s majitelem parcely 456, majitel Pavel Verner, NV 1. Na jaře.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

 

M. Exner

Projektor nabídla zajistit M. Vopálenská. 

Nástěnka o činnosti OSNOO

 

K. Exnerová

 

Obnova návsi – úklid, vyznačení parkoviště čarami, zeleň, květiny, lavičky

 

 

Na jaře. 

Vystouplý betonový kryt kanalizace před hospodou - nebezpečí úrazu

 

 

 

Značka "přechod pro chodce" pohozená na zemi za zastávkou autobusu

splněno 

 

Uklizeno, označení přechodu novými svislými značkami?

Vytvoření webové stránky

splněno 

O. Vopálenský, M. Exner

Poděkování O. Vopálenskému. 

 

 

 1. U řadových domků neodtéká voda, při průtržích a přívalových deštích pokaždé hasiči musejí odčerpávat vodu z garáží. Je třeba provést komplexní řešení svodu dešťové vody v rámci NO – zadat studii.

            Prověřit původní odvodnění – potrubí pod silnicí 608 u hospody a u řadových domků, zřejmě zanedbaná údržba a potrubí zanešené.

 

 1. Pozemkový fond by se měl starat o své pozemky u řadovek, napsat dopis.

 

 1. Paní Pechová žádá o nápravu, že jí neodtéká voda ze strouhy před domem.

 

 1. Veškeré zjištěné nešvary je třeba popsat, vyfotit a dát na web OSNOO. Členové se vyzývají k tomu, aby si vzali za své sledování jednotlivých projektů.

 

 1. Další úklidová a okrašlovací akce bude na jaře. Nápady na okrašlování od členů jsou vítány.

 

 1. 27.12. bude v Nové Vsi punkový koncert a odjezd účastníků bude vlakem v 22:45 hod, kdy bude dobré zkontrolovat zastávku ČD.

 

 1. Příští schůze se koná 7.1.2014 v 19,00.

 

 1. Členové OSNOO si popřáli a přejí všem příjemné svátky vánoční a vše nejlepší v novém roce 2014.            

Zapsala: Kamila Exnerová