ZÁZNAM ZE SCHŮZE

03.02.2015 19:00

 

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 3.2.2015 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: B. Hlaváček, Z. Těšitelová, H. Kryštůfková, M. Kryštůfek, L. Jedličková, K. Vosmík, E. Vosmíková, K. Skalická, J. Skalický, D. Reslerová, N. Klicnarová, Martin Cíla, L. Klicnar, M. Exner.

 

Blahopřáli jsme k narozeninám paní Květě Skalické, která upekla vynikající pohoštění.

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Povodňový plán

M. Exner

Probíhá výběr členů nové povodňové komise.

Probíhá aktualizace povodňového plánu.

Probíhá povolovací proces pro stavební povolení hliníkového zahrazení podjezdu, pak bude hledána vhodná dotace na realizaci.

Hasičský sbor

 

Obec má smlouvu s hasiči z Veltrus.

Připravuje se smlouva s Ledčicemi o spolupráci na zahrazení podjezdu.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provést úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, odtěžení navezené skládky hledá se dotace, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot. Bude řešeno na jaře. Probíhá diskuze mezi zastupiteli, zda obec využije dotace na rekultivaci prostoru hřiště a parkoviště.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

 

Pozemek, který je v majetku Pozemkového úřadu převést na obec – probíhá jednání, vlastnictví obce je podmínka dotace. VHS dodala odborný posudek. Objednán průzkumný vrt v oblasti vsakovacího rybníčku, poté VHS provede studii řešení odvodnění.

Projekt obecní kanalizace

 

Připravuje se projekt kanalizace v Nové Vsi, smlouvy na břemeno pozemků.

Připravují se smlouvy na platbu stočného v Starých Ouholicích. Připravuje se prováděcí dokumentace pro kanalizaci Miřejovice. Kanalizace Nové Ouholice a Vepřek pouze ve fázi studie, zvažuje se spojení projektu Nová Ves a Nové Ouholice pro dotaci a realizaci. Objednávka projekčních prací pro kanalizaci Nové Ouholice bude zadána po schválení zastupitelstvem 9.2.2015.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Instalace informačního radaru s rychlostí, kterou přislíbilo minulá starostka, nebyla splněna. Prověřit. Zatím nebyl nalezen projekt na OÚ.

Ukliďme Česko – úklid v NO  bude 7.3.2015

 

Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci 7.3.2015 – pozemek katastrální číslo 898/1 v k.ú. Nové Ouholice je v majetku obce Nová Ves. Podrobnosti budou projednány na schůzce 3.3.2015.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru. Nejsou čerstvé informace.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále.

Realizovat promítání dokumentárních filmů od člověka v tísni

M. Exner

Bude zakoupena obcí promítačka a plátno, vybrat filmy z nabídky Člověka v tísni.

Různé náměty na aktivity spolku

 

  • Obnovit jednání s majiteli billboardů na návsi (nájem 5000 Kč a 8000 Kč/rok)
  • Vyčistit info tabuli na návsi – řeší se.
  • Vyhubit porost křídlatky japonské na návsi – na jaře Turnaj v petangue, výlety.
  • Úprava hřiště v NO – natřít tyče pro síť, instalovat síť na volejbal.

Skládka pod nadjezdem Nelahozeves

 

M. Exner projedná s starostou Nelahozevsi.

Informace o aktivitách obce

 

M. Exner podal informace o aktivitách obce.

Členské příspěvky na rok 2015

 

Byly vybírány, kdo ještě nezaplatil, prosím dodejte paní Vosmíkové, podle stanov jsou splatné do konce ledna.

 

 

Příští schůze se koná 3.3.2015 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsal: Martin Exner