ZÁZNAM ZE SCHŮZE

05.05.2015 19:00

 

Datum: 5.5.2015 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: J. Skalický, K. Skalická, L. Jedličková, Z. Těšitelová, B. Hlaváček, K. Vosmík, J. Vosmík, N. Klicnarová, M. a M. Vopálenské, K. Exnerová, M. Exner.

 

Dnes jsme oslavili narozeniny paní Zdeny Těšitelové a svátek pana Jaroslava Skalického, oslavenci přinesli chutné pohoštění a všichni jim přáli vše nejlepší.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt Sleduje Řešení

Povodňový plán M. Exner Probíhá aktualizace povodňového plánu, je vypracováno finální znění, zadáno na vyjádření dotčených orgánů. Probíhají povodňové prohlídky a náprava situace. Máme stavební povolení hliníkového zahrazení podjezdu, byla podána žádost o dotaci na realizaci.

Hasičský sbor Obec má smlouvu s hasiči z Veltrus. Podepsána smlouva s Ledčicemi o spolupráci na zahrazení podjezdu.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici Požádáno o dotaci na revitalizaci zeleně, provést se má v době vegetačního klidu, čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace.

Systém odvodnění, příkopy,

rybníček. Podána žádost o převod pozemku od Pozemkového úřadu na obec. Proveden průzkumný vrt v oblasti vsakovacího rybníčku, poté VHS provede studii řešení odvodnění.

Projekt obecní kanalizace Připravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí kanalizace v Nové Vsi, smlouvy na břemeno pozemků. Prováděcí dokumentace pro kanalizaci Miřejovice je hotová, podává se žádost o dotaci. Vepřek pouze ve fázi studie. Zvažuje se spojení projektu Nová Ves a Nové Ouholice pro dotaci a realizaci. Zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí pro kanalizaci Nové Ouholice. Každý má vyplnit evidenční list pro výstavbu kanalizace a včas předat zpět na obec.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce

(semafor, radar, značka zákaz vjezdu

nákladních automobilů, apod.) Na základě požadavku občanů bude zavedeno omezení rychlosti na 50 km/h a 70km/h v opačném směru a vyznačen začátek a konec obce Staré Ouholice v lokalitě pod strání, čeká se na souhlas Dopravního odboru MÚ Kralupy.

Okrašlovací akce Poděkování za účast na brigádě 18.4. byl vypletý záhonek u parkoviště, vč. křídlatky, uklizeno hřiště a násep dráhy, natřeny tyče na síť.

Pálení čarodějnic 30.4. uspořádala restaurace Posed u dětského hřiště čarodějnice s živou hudbou, účast byla velká.

Jarní jízda veteránů 18.4. byl na fotbalovém hřišti Nová Ves – sraz Moskvičů a jiných značek – početná účast posádek vozů.

Pískovna – Dobývací prostor Nové

Ouholice - nesouhlas OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru. Nejsou čerstvé informace.

Opravit zastávku ČD Byla instalována malovaná mapa.

Promítání dokumentárních filmů

z festivalu Jeden svět M. Exner 14.5. v 19:00 se bude v sále OÚ promítat film Putinovy hry o přípravě olympiády v Soči.

Různé náměty na aktivity spolku * Billboardy vypovězeny (nájem 5000 Kč a 8000 Kč/rok), 1 billboard odstraněn. * Turnaj v petangue, výlety. * Připojit se k zájezdům sousedních obcí do Prahy na divadelní představení

Skládka pod nadjezdem Nelahozeves M. Exner projednal se starostou Nelahozevsi, ten plánuje její likvidaci, což ovšem vyžaduje investici 200 000 Kč.

Ohrožení čistoty vzduchu Synthos má zřídit nové kotle na uhlí místo plynových, v Kralupech vznikla petice, na VŠCHT se bude provádět studie vlivu na životní prostředí.

Informace o aktivitách obce M. Exner podal informace o aktivitách obce.

Noc kostelů 29.5. v 18 hod se v kostele Narození panny Marie na Vepřku koná program Noci kostelů, se zpřístupněním zvoničky.

Slavnostní akt k 70. výročí konce války 8.5. v 10:00 hod se bude konat na hřbitově ve Vepřku slavnost k 70. výročí konce 2. světové války k uctění památky padlých ve válce a kladení kytice, s projevem starosty.

 

 

Příští schůze se koná 2.6.2015 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsala: Kamila Exnerová