ZÁZNAM ZE SCHŮZE

04.02.2014 19:00

 

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 4.2.2014 – poprvé ve volební místnosti NO

Přítomni: N. Klicnarová, K. Vosmík, J. Skalický, M. Kryštůfek, H. Kryštůfková, L. Jedličková, P. Těšitel, Z. Těšitelová, M. Vopálenská, O. Vopálenský, K. Exnerová, M. Exner, p. Hlaváček, p. Dolejší

 

Projednané body:

 

  1. Seznámení s jednáním OSNOO s OÚ Nová Ves dne 3.2.2014

Projednané body:

1) Uvedení našeho spolku na webu obce v rubrice Spolky, jak jsem již žádal na podzim. – Následně po jednání splněno.

2) Nefunkční informační systém obce přes email na webu obce. – Následně po jednání prověřeno, opraveno.

3) Úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad v N.O. – OÚ sleduje uklizenost a uklízí, problém pouze sobota – neděle, svátky, uklízí se po nich.

4) Spláchnout hlínu z parkoviště, zbylou po skladování hlíny na podzim. – OÚ zamete hlínu po opadnutí sněhu.

5) Černá skládka na dětském hřišti (naproti Vopálenským). – OÚ uklidí po roztátí sněhu. OÚ umístilo na skládku ceduli Zákaz skládky. OSNOO vyzvalo OÚ k pokutování, pokud se zjistí, kdo na skládku odpad dává. 6) Plot na dětském hřišti směrem k silnici - řešit živým plotem, spolupráce. – Dohodnuto s OÚ, že bude instalován nízký plot směrem k silnici, pak živý plot směrem k hřišti. OSNOO nabídlo pomoc při sázení živého plotu.

7) Kontakt na člena Klubu seniorů, se kterým se můžeme dohodnout na sdílení zdravotního střediska na schůze OSNOO. – Vyřízeno, další schůze OSNOO budou ve zdravotním středisku. OÚ poskytlo zdarma.

8) Faktury za vodu (psy, odpady….) uvádět s možností platby převodem na účet. – OÚ nadále umožní platbu převodem na účet, na fakturu nebo výzvu k platbě napíše číslo účtu s identifikací plátce ve zprávě pro příjemce.

9) Označení přechodu v NO svislými značkami – OÚ upozorní Krajskou správu a údržbu silnic (KSÚS).

10) Možnost, aby občané dávali listí a větve na místo u mostu D8, kde obec pálí větve a odvoz do kompostárny společně s listím obce. – OÚ nesouhlasí, občané by odkládali i směsný odpad. Bioodpad se řeší s novou společností SITA, která zajišťuje svoz odpadu z obce, projednává se, zda poskytnou kontejner nebo nádoby na bioodpad. OSNOO navrhuje zpracovat manuál pro ukládání odpadu občany, je ochotno se na jeho zpracování podílet.

11) Možnost zapůjčit sál v Nové Vsi na promítání – OÚ zdarma umožní využití sálu, stačí zavolat předem a rezervovat termín.

12) Úklid kolem silnice 608 od NO směr Kralupy k nadjezdu – OSNOO upozornilo na velký nepořádek a vyzvalo OÚ, aby průběžně kolem silnice uklízelo a aby se i obec připojila k iniciativě www.uklidmecesko.cz..   OSNOO nabídlo spolupráci při úklidu. Dobrovolnická akce bude probíhat 16.-17.5.2014 na celém území České republiky.

13) Vyzvat Státní pozemkový úřad k péči o jeho pozemky (rybníček a okolí u řadovek, příjezd k řadovkám), případně převést na obec. – OÚ seká kopřivy na tomto pozemku, OSNOO napíše dopis Státnímu pozemkovému úřadu s výzvou, aby se staral o své pozemky. OSNOO informoval, že podle jeho názoru je rybníček vsakovací a má důležitou funkci ve svodu pozemních vod. OSNOO rovněž informoval, že podle jeho názoru vyplývá z katastru nemovitostí, že pozemek na příjezdu k řadovkách patří také Státnímu pozemkovému úřadu.

14) Systém odvodnění dešťových a povrchových vod a příkopy v NO, vypouštění splašků OSNOO upozornilo na vypouštění splašků pod mostek v zatáčce, OÚ prý řeší. Jinak neprojednáno z časových důvodů, OSNOO zaslalo ohledně odvodnění dopis na OÚ, očekáváme odpověď.

15) Stanovisko OSNOO k povodni – OÚ předalo písemné odpovědi na dotazy OSNOO.

16) Stav protipovodňových opatření (nákup vaků a stav přípravy projektu hliníkového zahrazení) – Zkouška zahrazení pomocí vaků bude v březnu, termín bude upřesněn, OSNOO poskytne dobrovolníky. Projekt na hliníkové zahrazení se zpracovává. OSNOO požaduje nevyhovující povodňový plán aktualizovat a dát na web obce.

17) Stav žádosti o přemístění transformátoru v NO Neprojednáno z časových důvodů.

18) Semafor na vjezdu do NO - stav  - Dotace na semafor nebyla vypsána, bude instalován informační radar s rychlostí.

19) Obnova vodorovného značení - bílé čáry - na silnici 608. KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánováno  GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků.

20) Dostává obec nějaké příspěvky ze solární elektrárny Vepřek? – Nájem z pozemku činí 2 miliony Kč ročně + inflace.

21) Způsob organizace práce zaměstnanců obce na údržbu a úklid obce. – neexistuje, je spontánní.

 

  1. Průběžné úkoly

 

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Ukliďme Česko - celostátní úklidová akce

 

www.uklidmecesko.cz – OSNOO je přihlášen, 17.5.2014 bude brigáda na úklid okolí Nových Ouholic. OSNOO vyzval obec k účasti a vyzve ostatní spolky i občany.

Povodeň 2013

M. Exner

Stanovisko OSNOO zasláno OÚ v prosinci, odpověď OÚ je neuspokojivá.

Sledovat protipovodňová opatření, termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku

M. Exner

Zkušební zahrazení bude provedeno v březnu – big bagy. Do propustku se vsune vak. Je zadáno vypracování projektu na hliníkové zábrany.

Vyžádat si od OÚ přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let, informace o čerpání dotací

M. Exner

OÚ odmítl z důvodu časové zaneprázdněnosti, necháme na později.

Možnost veškeré platby (voda, popelnice atd.) poukazovat na účet obce bankovním převodem.

 

Viz výše, vyřešeno.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

Slíbeno OÚ. OSNOO navrhuje zasadit živý plot. OÚ posekal některé stávající keře a stromy, údajně nemocné. OÚ nové keře zaplatí (stejný druh jako je před úřadem), OSNOO pomůže se sázením.

FVE Vepřek

 

Viz výše, jednání s OÚ.

Organizace práce zaměstnanců OÚ

 

Viz výše, jednání s OÚ.

Systém odvodnění, příkopy.

 

Částečně vyčištěné příkopy. Paní Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím bez odpovědi.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční. Na schůzce s OÚ nedořešeno z časových důvodů.

Údržba pozemků Státního pozemkového úřadu (rybníček u řadovek a některé okolní pozemky)

 

Viz výše, OSNOO napíše dopis SPÚ.

Opravit příjezd k bytovkám

 

Proběhla částečná oprava. Podle našeho zjištění vjezd pozemku je Státního pozemkového úřadu.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Požádáno o dotaci na instalaci semaforu, projekt zpracován. Dotace nebyla vypsána, bude instalován radar.

Postavit chodník mezi hospodou a bytovkami

 

OÚ nechce žádat o dotace z EU. Jak může OSNOO přispět? Paní Klicnarová se pokusí zjistit procesy dotací. Sepsat petici? Dopis?

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců, u příkopu odstranit kupky asfaltu po opravě

 

OÚ požádá silničáře. Viz výše, jednání s OÚ.

Odpadky podél silnice 608 směrem k Nelahozevsi.

 

OSNOO upozornilo na velký nepořádek a vyzvalo OÚ, aby průběžně kolem silnice uklízelo a aby se i obec připojila k iniciativě www.uklidmecesko.cz..   OSNOO nabídlo spolupráci při úklidu. Dobrovolnická akce bude probíhat 16.-17.5.2014 na celém území České republiky.

Umýt zbylou hlínu z parkoviště po skládce hlíny.

 

Viz výše, jednání s OÚ.

Černé skládky (na dětském hřišti, vedle cesty na Hory, za podjezdem, vedle slepé silničky pod most D8)

 

Zejména dětské hřiště, ale ani jiné cizí pozemky nejsou skládka pro cokoliv, včetně listí a větví. Členové OSNOO požádáni o osvětu mezi sousedy.

Skládka na dětském hřišti nahlášena na www.zmapujto.cz a projednána s OÚ, který byl vyzván k aktivnímu postupu. 

 

OÚ nesouhlasí, aby občané dávali bioodpad na konec silničky u mostu D8, kde likviduje bioodpad OÚ z důvodu, že občané by tam dávali i směsný odpad. Řeší se systém svozu bioodpadů s novou firmou SITA, která zajišťuje odvoz směsného odpadu.  

 

Majitel pozemku za zvoničkou požádán o likvidaci černé skládky pneumatik – bez odpovědi. Proto předán dopis OÚ a dalším orgánům, aby jednaly a skládku zlikvidovaly.

Slepá silničky pod most D8

 

Vize do budoucna – vybudovat stezku/cyklostezku na Vepřek, parkovou úpravu.

Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad

 

Bylo dohodnuto na schůzce s OÚ, že uklízejí častěji.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

Báňský úřad zamítl připomínky OSNOO.

Žádost o účast OSNOO v řízení

 

OSNOO musí změnit stanovy – přidat do aktivit „ochranu přírody a krajiny“, teprve pak může požádat, aby byl účastníkem řízení. Bude provedeno při změně stanov podle nového občanského zákoníku.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

 

Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky.

Opravit zastávku ČD (graffiti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

Zastávka částečně opravena (nové cedule). Řešit na jaře.

Instalovat lavičku na výhledu

 

Majitel parcely 456 pan Pavel Verner souhlasí, M. Exner připravil návrh smlouvy a předal panu Vernerovi. Odhlasováno, že se lavička zajistí. Návrh betonová lavička s plastovými prkny, cena cca 4000 Kč, bude hrazeno sbírkou mezi členy OSNOO a občany. Realizace na jaře.

http://www.parkove-lavicky.cz/0,29,betonove-lavicky.html

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

Projektor nabídla zajistit M. Vopálenská. Zapůjčení sálu bylo projednáno na schůzce s OÚ – není problém.

Nástěnka o činnosti OSNOO

K. Exnerová

Bude vyrobena a instalována nástěnka pro informování občanů o aktivitách OSNOO.

Obnova návsi – úklid, vyznačení parkoviště čarami, zeleň, květiny, lavičky

 

Na jaře. Členové se vyzývají k nápadům na konkrétní úpravy. S OÚ zatím neprojednáno z časových důvodů.

Pozvání paní starostky na schůzi OSNOO

 

Paní starostka pozvána na schůzi OSNOO.

Informování OÚ o nepořádku

 

Paní starostka vyzývá občany, že v případě jakéhokoli nepořádku ji mohou přímo upozornit na mobil, č.tel.: 724 179 613

Studánka

O. Vopálenský

Vyčistit studánku nad N.O. – na jaře.

 

Příští schůze se koná 4.3.2014 v 19,00 ve Zdravotním středisku.

Zapsala: Kamila Exnerová