ZÁZNAM ZE SCHŮZE

04.03.2014 19:00

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 4.3.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: H. Kryštůfková, N. Klicnarová, M. Vopálenská, O. Vopálenský, K. Skalická, J. Vosmík, K. Vosmík, J. Skalický, B. Hlaváček, V. Šlouf, pí. Šloufová, M. Cíla, K. Exnerová, M. Exner, D. Resslerová

 

Schůze byla slavnostní, protože se slavila výročí 2 členů – L. Jedličkové a L. Klicnara, kteří zajistili pohoštění. Oslavencům blahopřejeme, děkujeme za milé pohoštění a připili jsme jim na zdraví.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Odpadky podél silnice 608 směrem k Nelahozevsi.

Martin Cíla

V sobotu 22.3.2014 v 10,00 bude brigáda, sraz s pytli u bytovek - OSNOO udělá úklid okolí silnice 608 od N. Ouholic k Nelahozevsi, drobný odpad do pytlů, odpad shromáždí na kraji silnice a OÚ zajistí odvoz v pondělí.

Úklid obce - Po řezání větví pracovníky obce nastal nepořádek-poházené větve ve Farské zahradě, na dětském hřišti…. Stále zůstává nezametené parkoviště…

 

N. Klicnarová zavolala pí. starostce:

- Větve se budou sbírat a drtit, jde se směrem od Nové Vsi.

Dotaz na možnost příspěvku obce na činnost OSNOO

 

N. Klicnarová zavolala pí. starostce:

- Na žádost o příspěvek je prý pozdě, už je hotový rozpočet, můžeme požádat až koncem roku 2014.

Ukliďme Česko - CELOSTÁTNÍ úklidová akce

M. Exner

www.uklidmecesko.cz – OSNOO je přihlášen, 17.5.2014 bude brigáda na úklid okolí Nových Ouholic. OSNOO vyzval ostatní spolky i občany – přihlásil se p. Burian z miřejovického Maratonklubu.

Povodeň 2013

M. Exner

Napsána stížnost na vyřízení dotazů, nová odpověď OÚ je opět neuspokojivá, OÚ stížnost zamítl. Bude řešeno dále.

Sledovat protipovodňová opatření, termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku

M. Exner

Instruktážní schůzka bude 5.3. v 16:00 – účast M. Exner, M. Jedlička, J. Vosmík, K. Vosmík a M. Kryštůfek. Zkušební zahrazení bude provedeno 22.3. – big bagy. Do propustku se vsune vak. Je zadáno vypracování projektu na hliníkové zábrany. OSNOO požaduje nevyhovující povodňový plán aktualizovat a dát na web obce. OÚ přislíbil.

Vyžádat si od OÚ přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let, informace o čerpání dotací.

M. Exner

OÚ odmítl z důvodu časové zaneprázdněnosti, necháme na později.

Zjistit rozpočet obce na r.2013 a plán rozpočtu na 2014

B. Hlaváček

P. Hlaváček zkusí vyžádat na OÚ vyúčtování za 2013, pokud se nezdaří, bude vyžádáno písemně. Zatím bylo zjištěno dotazem, že nájem z pozemku solární elektrárny Vepřek činí 2 miliony Kč ročně + inflace.

Způsob organizace práce zaměstnanců obce na údržbu a úklid obce

 

OÚ: Neexistuje, je spontánní.

 

Možnost veškeré platby (voda, popelnice atd.) poukazovat na účet obce bankovním převodem.

M. Exner

Přislíbeno starostkou, že OÚ ve výzvě k platbě uvede možnost platit bankovním převodem, ale při poslední platbě za vodu to byl opět problém.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

Slíbeno OÚ. OSNOO navrhuje zasadit živý plot. OÚ posekal některé stávající keře a stromy, údajně nemocné. OÚ nové keře zaplatí (stejný druh jako je před úřadem), OSNOO pomůže se sázením.

N. Klicnarová zavolala pí. starostce:

- Na plot na hřišti je ještě brzo, máme prý počkat.

Systém odvodnění, příkopy.

E. Vosmíková

Částečně vyčištěné příkopy. Paní Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím stále bez odpovědi, poslána stížnost.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční.

Vypouštění splašků

 

OSNOO upozornilo na vypouštění splašků pod mostek v zatáčce, OÚ prý řeší.

Údržba pozemků Státního pozemkového úřadu (rybníček u řadovek a některé okolní pozemky). Převést vlastnictví na obec?

M. Exner

OÚ seká kopřivy na tomto pozemku, OSNOO napsal dopis Státnímu pozemkovému úřadu s výzvou, aby se staral o své pozemky. OSNOO informoval paní starostku, že podle jeho názoru je rybníček vsakovací a má důležitou funkci ve svodu pozemních vod. OSNOO rovněž informoval, že podle jeho názoru vyplývá z katastru nemovitostí, že pozemek na příjezdu k řadovkách patří také Státnímu pozemkovému úřadu. SPÚ zatím neodpověděl.

Opravit příjezd k bytovkám

 

Proběhla částečná oprava. Podle našeho zjištění vjezd pozemku je Státního pozemkového úřadu.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Požádáno o dotaci na instalaci semaforu, projekt zpracován. Dotace nebyla vypsána, bude instalován informační radar s rychlostí.

Postavit chodník mezi hospodou a bytovkami

 

OÚ nechce žádat o dotace z EU. Paní Klicnarová zjistila procesy dotací a přinesla vytištěné informace. Nové programy nabíhají r.2015. Požádat o dotace musí obec.

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců, u příkopu odstranit kupky asfaltu po opravě

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků.

Umýt zbylou hlínu z parkoviště po skládce hlíny

 

Paní starostka slíbila, že pracovníci OÚ zametou, až sejde sníh, ale dosud nesplněno.

Černé skládky (na dětském hřišti, vedle cesty na Hory, za podjezdem, vedle slepé silničky pod most D8), u plotu vepřeckého hřbitova

 

Zejména dětské hřiště, ale ani jiné cizí pozemky nejsou skládka pro cokoliv, včetně listí a větví. Členové OSNOO požádáni o osvětu mezi sousedy.

Skládka na dětském hřišti nahlášena na www.zmapujto.cz a projednána s OÚ, který byl vyzván k aktivnímu postupu.

 

OÚ nesouhlasí, občané by odkládali i směsný odpad. Bioodpad se řeší s novou společností SITA, která zajišťuje svoz odpadu z obce, projednává se, zda poskytnou kontejner nebo nádoby na bioodpad. OSNOO navrhuje zpracovat manuál pro ukládání odpadu občany, je ochotno se na jeho zpracování podílet.

 

Majitel pozemku za zvoničkou požádán o likvidaci černé skládky pneumatik – bez odpovědi. Proto předán dopis OÚ a dalším orgánům, aby jednaly a skládku zlikvidovaly. OÚ napsal výzvu majiteli parcely.

 

Odpad u plotu hřbitova – poslán email s fotografiemi na OÚ s žádostí o likvidaci a o řešení odvozu odpadu ze hřbitova, zatím bez odpovědi. Nahlášeno na www.zmapujto.cz

Slepá silnička pod most D8

 

Vize do budoucna – vybudovat stezku/cyklostezku na Vepřek, parkovou úpravu.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

K. Exnerová

Báňský úřad zamítl připomínky OSNOO. Starají se vlastníci pozemků – petice, OSNOO ji podpořil. Novinářka z týdeníku Mělnicko kontaktovala M. Exnera, který jí poskytl rozhovor o OSNOO, bude uveřejněn článek.

Vzhledem k odvolání 3 subjektů není stanovení dobývacího prostoru pravomocné.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

OSNOO musí změnit stanovy – přidat do aktivit „ochranu přírody a krajiny“, teprve pak může požádat, aby byl účastníkem řízení. Bude provedeno při změně stanov podle nového občanského zákoníku.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

M. Exner

Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky. Vysekat jako na Vepřku, kontakty na kameníky – na hřbitově.

Opravit zastávku ČD (graffiti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

Zastávka částečně opravena (nové cedule). Řešit na jaře.

Instalovat lavičku na výhledu

M. Exner

Majitel parcely 456 pan Pavel Verner podepsal smlouvu, že souhlasí s instalací lavičky. Bude zakoupena a instalována betonová lavička s plastovými prkny, cena cca 4000 Kč. Odhlasováno, že se lavička koupí z členských příspěvků.

http://www.parkove-lavicky.cz/0,29,betonove-lavicky.html

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

Projektor nabídla zajistit M. Vopálenská. Zapůjčení sálu bylo projednáno na schůzce s OÚ – není problém, rezervovat předem.

Nástěnka o činnosti OSNOO

K. Exnerová

Pan Cíla zajistil zdarma pro spolek vitrínu, za což mu velmi děkujeme. Nyní se řeší její umístění a instalace.

Obnova návsi – úklid, vyznačení parkoviště čarami, zeleň, květiny, lavičky

 

V květnu. Členové se vyzývají k nápadům na konkrétní úpravy.

Informování OÚ o nepořádku

 

Paní starostka vyzývá občany, že v případě jakéhokoli nepořádku ji mohou přímo upozornit na mobil, č.tel.: 724 179 613

Studánka

O. Vopálenský

Vyčistit studánku nad N.O. – v květnu. Vhodné domluvit s vlastníkem pozemku.

Změny stanov podle nového občanského zákoníku

M. Exner

M. Exner navrhl požadované změnu stanov, zašle členům k připomínkám, bude projednáno a odhlasováno na příští schůzi. Případné připomínky dejte předem.

Registrace na Finančním úřadu

M. Cíla

M. Cíla prověří, jaké dokumenty je třeba předložit, pak provedeme registraci.

Revize činnosti spolku

K. Exnerová, L. Jedličková, E. Vosmíková

Kontrolní komise provede kontrolu hospodaření spolku a na příští schůzi podá zprávu.

 

Příští schůze bude VÝROČNÍ a koná se 1.4.2014 v 19,00 ve zdravotním středisku.

Zapsala: Kamila Exnerová