ZÁZNAM ZE SCHŮZE

06.05.2014 19:00

 ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 6.5.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: B. Hlaváček, L. Klicnar, K. Vosmík, E. Vosmíková, pí. Přibáňová, M. Pechová, K. Skalická, H. Kryštůfková, M. Kryštůfek, N. Klicnarová, J. Skalický, K. Exnerová, M. Exner.

Omluveni: L. Jedličková

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Ustanovení týkající se spolků v novém Občanském zákoníku

M. Exner

Bylo jednomyslně odhlasováno zrušení kontrolní komise 13 hlasy. Stanovy se musí přepracovat a podat na Ministerstvo vnitra k přeregistraci.

Ukliďme Česko - CELOSTÁTNÍ úklidová akce

M. Exner

www.uklidmecesko.cz –17.5.2014 v 9:00- brigáda na úklid okolí Nových Ouholic.

Zamést parkoviště, kytičky na náves, zatřít graffiti na zastávce a na podjezdu, úklid skládky vedle cesty na hory, úklid skládky v křoví u silnice 608, úklid podél trati, vyčištění studánky. Odvoz: obec, KSÚS nebo se nabídl miřejovický Maratonklub

Různé náměty na zkrášlování

 

Vyhlásit soutěž o nejhezčí zahradu, apod.

Povodeň 2013

M. Exner

Krajský úřad v Praze podpořil naši stížnost na neuspokojivé odpovědi OÚ a nařídil OÚ odpovědět. Městský úřad Kralupy, p. starosta Petr Holeček nám zaslal také dopis s vyjádřením k povodni a s konstatováním chyb v povodňovém plánu.

Možnost veškeré platby (voda, popelnice atd.) poukazovat na účet obce bankovním převodem.

M. Exner

Přislíbeno starostkou, že OÚ ve výzvě k platbě uvede možnost platit bankovním převodem, ale při poslední platbě za vodu to byl opět problém.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provede úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, odtěžení navezené skládky, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot.

Systém odvodnění, příkopy, rybníek.

E. Vosmíková

Částečně vyčištěné příkopy. Paní Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím stále bez odpovědi, poslána stížnost.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční.

Podle OÚ bude řešeno společně s kanalizací.

Kdo má na starosti stavební odbor OÚ-místostarosta? Projednat s OÚ.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Světelný semafor zde nemůže být kvůli stožárům vvn. Bude instalován informační radar s rychlostí – kdy?

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Projednat s OÚ bílé čáry.

Černé skládky (vedle cesty na Hory, za podjezdem, u plotu vepřeckého hřbitova)

 

SPLNĚNO!!! Za zvoničkou byla odklizena černá skládka pneumatik – ÚSPĚCH! Pneumatiky zmizely, ale bohužel na místě nadále zůstalo množství jiného odpadu.

 

 

Odpad u plotu hřbitova – Nahlášeno na www.zmapujto.cz,  OÚ přislíbil nápravu.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

Vzhledem k odvolání 3 subjektů (obec Nová Ves, firma Kámen Zbraslav a pan Vopálenský) není stanovení dobývacího prostoru pravomocné.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

OSNOO mění stanovy – přidal do aktivit „ochranu přírody a krajiny“, pak požádá, aby byl účastníkem řízení.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

M. Exner

Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky. Vysekat jako na Vepřku, kontakty na kameníky – na hřbitově.

Opravit zastávku ČD (graffiti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

Zastávka částečně opravena (nové cedule). Řešit na jaře.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

SPLNĚNO. 17.4. ve 20:00 h v sále OÚ: Na kole Istanbul-Nové Ouholice. Úspěšné. Na činnost spolku vybráno na dobrovolném vstupném 1 210,- Kč. Po prázdninách bude další promítání Pěšky kolem Annapurny – Nepál.

Studánka

 

Vyčistit studánku nad N.O. – v květnu. Vhodné domluvit s vlastníkem pozemku.

Veřejná schůze OÚ Nová Ves 14.4. v 17,00

 

Zúčastnila se za výbor E. Vosmíková a poreferovala o zajímavostech z jednání.

 

 

 

Příští schůze se koná 3.6.2014 v 19,00 ve volební místnosti.

Zapsala: Kamila Exnerová