ZÁZNAM ZE SCHŮZE

06.01.2015 19:00

 

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 2.12.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: B. Hlaváček, Z. Těšitelová, H. Kryštůfková, L. Jedličková, K. Vosmík,

E. Vosmíková, K. Skalická, J. Skalický, B. Hlaváček, D. Reslerová, N. Klicnarová, P. Dolejší, L. Klicnar, M. Exner.

Host: paní Kuchtová

 

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Povodňový plán

M. Exner

7.1.2015 dodala odborná firma první návrh PP, bude se na něm dále pracovat, po dokončení bude na webu obce. Pokračuje povolování hliníkových zábran, vč. projektu stojí 500 000 Kč, bude hledána vhodná dotace.

Hasičský sbor

 

Minulým zastupitelstvem nebyla uzavřena smlouva s hasiči z Ledvic, kteří nám pomohli při povodních, ale z Veltrus, které byly také pod vodou. Připravuje se smlouva s Ledčicemi o spolupráci.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provést úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, odtěžení navezené skládky hledá se dotace, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot. Bude řešeno na jaře.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

 

Pozemek, který je v majetku Pozemkového úřadu převést na obec – probíhá jednání, vlastnictví obce je podmínka dotace. VHS dodala odborný posudek. Poptán průzkumný vrt v oblasti vsakovacího rybníčku, poté VHS provede studii řešení odvodnění.

Projekt obecní kanalizace

 

Připravuje se projekt kanalizace v Nové Vsi. Pracuje se na návrhu ceny stočného v Starých Ouholicích. Připravuje se prováděcí dokumentace pro kanalizaci Miřejovice. Kanalizace Nové Ouholice a Vepřek pouze ve fázi studie, zvažuje se spojení projektu Nová Ves a Nové Ouholice pro dotaci a realizaci.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Instalace informačního radaru s rychlostí, kterou přislíbilo minulá starostka, nebyla splněna. Prověřit. Zatím nebyl nalezen projekt na OÚ.

Oprava hlavní silnice 608

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Poškození silnice je možno evidovat na www.vymoly.cz.

Černé skládky (vedle cesty na Hory, za podjezdem, u plotu vepřeckého hřbitova)

 

Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci – pozemek katastrální číslo 898/1 v k.ú. Nové Ouholice je v majetku obce Nová Ves, úklid je naplánován po roztátí sněhu – březen/duben. U hřbitova – uklizeno, doplnit plato ke kontejneru – v řešení.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru. Nejsou čerstvé informace.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru a ve stavebních povolovacích řízeních.

M. Exner

Splněno. Zatím bez odezvy.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále.

Realizovat promítání dokumentárních filmů od člověka v tísni

M. Exner

Bude zakoupena obcí promítačka a plátno, vybrat filmy z nabídky Člověka v tísni.

Různé náměty na aktivity spolku

 

  • Obnovit jednání s majiteli billboardů na návsi (nájem 5000 Kč a 8000 Kč/rok)
  • Vyčistit info tabuli na návsi – řeší se.
  • Vyhubit porost křídlatky japonské na návsi – na jaře Turnaj v petangue, výlety.
  • Úprava hřiště v NO – natřít tyče pro síť, instalovat síť na volejbal.

Skládka pod nadjezdem Nelahozeves

 

M. Exner projedná s starostou Nelahozevsi.

Členské příspěvky na rok 2015

 

Byly vybírány, kdo ještě nezaplatil, prosím dodejte paní Vosmíkové, podle stanov jsou splatné do konce ledna.

Slavnostní zhasnutí vánočního stromku

N. Klicnarová

V sobotu 10.1.2015 15:00 hod bude slavnostní zhasnutí vánočního stromku v N.O., členové OSNOO zabezpečí povánoční pohoštění.

 

 

 

 

 

Příští schůze se koná 3.2.2015 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsal: Martin Exner